دهانه غار

غار پیر شیخ علی لایزنگان

غار پیر شیخ علی لایزنگان

معمولا ً در برخی کوهها حفره هایی وجود دارد که به آنها غار می گویند و اهمیت آنها بستگی به طول ، آثار باستانی و … دارد. طول برخی از غارها به بیش از ده متر تجاوز نمی کند ولی طول بعضی از آنها به ده ها کیلومتر می رسد، یکی از غارهایی که در روستای […]