هوای معتدل

بررسی ویژگی های محیطی روستای لایزنگان

بررسی ویژگی های محیطی روستای لایزنگان

موقعیت اقلیمی : از روشهای متداول جهت تعیین اقلیم یک منطقه ، استفاده از روش آمبرژه است. در این معیار تعیین اقلیم ، میزان بارندگی سالانه (رطوبت) و پارامترهای حداکثر درجه حرارت در گرم ترین ماه سال و حداقل درجه حرارت در سردترین ماه سال می باشد. با استفاده از این روش بطور کلی ۱۲ […]